Biomassa

Biomassa is het biologisch afbreekbare product afkomstig van natuurbeheer en bosbouw. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals gas, steenkool en olie halen planten/bomen tijdens hun groei evenveel CO2 (koolstofdioxide) uit de lucht als er bij de verbranding weer vrijkomt. Het omzetten van biomassa in energie is dus CO2-neutraal en milieuvriendelijk. Een voorbeeld van biomassa zijn houtsnippers/chips. Ze kunnen daarmee een reële bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het oplossen van de klimaatproblemen.


Van Stipdonk Landschapsinrichting is voor de afzet van houtsnippers en houtschreds NTA8080 gecertificeerd.

NTA8080 BETTER BIOMASS is wereldwijd erkend om aan te tonen dat de biomassa die geproduceerd en verhandeld wordt voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen voor Biomassa.

Van Stipdonk is het enige bedrijf in Nederland die gecertificeerd is voor het duurzaam produceren van houtsnippers en schreds afkomstig uit bossen en natuurterreinen.

Door deze certificering hebben wij de verplichting om vrijkomend houtig materiaal zo hoogwaardig mogelijk af te zetten. Uniek hierin is dat wij het houtig materiaal alleen halen uit de door ons uitgevoerde opdrachten en dus niet kappen om te produceren.

De certificering heeft heel veel verplichtingen waaraan je moet voldoen om het product gecertificeerd te krijgen dit zijn; Plaats van herkomst, de toepassing, Classificatie (NRS nummer), Datum transport, hoeveelheid in tonnage (massabalans).

Gemeenten en biomassa

Steeds meer gemeenten gaan zelf biomassa energiecentrales bouwen dan wel stimuleren woningbouwers dit ook te doen. Een cruciale rol hierin is de kwaliteit en de leveringszekerheid. Van het groenafval dat de gemeente zelf produceert is gemiddeld 30% geschikt als biobrandstof, de rest dient alsnog gecomposteerd te worden. De zekerheid dat een biomassa centrale elke dag de hoeveelheid houtchips geleverd krijgt is een logistieke uitdaging. Afhankelijk van de eisen van de ketel, oven of centrale kunnen wij hen voorzien van de juiste brandstof.